Uluslararası Mevzuat

 1. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
 2. ÇHS’ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki Protokol
 3. ÇHS’ye Ek Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması için Havana Prensipleri
 4. Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında BM Asgari Standart (Beijing) Kuralları
 5. ÇHS’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi le İlgili Protokol
 6. ÇHS’ye Ek Bildirim Usulüne İlişkin Protokol
 7. Başta Kadın ve Çocuk Ticareti Olmak Üzere İnsan Ticaretinin Önlenmesi, Durdurulması ve Cezalandırılması Hakkında Protokol (Palermo Protokolü)
 8. En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi
 9. İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme
 10. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)
 11. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 12. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
 13. İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme
 14. Engelli Kişilerin İnsan Haklarına Dair Sözleşme
 15. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
 16. Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi (Lanzarote) Sözleşmesi
 17. İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
 18. Sanal Ortamda İslenen Suçlar Sözleşmesi
 19. Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
 20. Küçüklerin Vatana İadesi Avrupa Sözleşmesi
 21. Çocukların Muhafaza Altına Alınmasına İlişkin Kararların İnfazı ve Tanınmasına ve Çocukların Muhafaza Altına Alınmasının Telafisine Dair Avrupa Sözleşmesi
 22. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
 23. Avrupa Sosyal Sartı
 24. İşkencenin ve Gayri İnsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
 25. İşkencenin ve Gayri İnsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 Protokol
 26. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme
 27. Çocukların Korunması ve Uluslararası Evlat Edinilmeleri Hususunda İşbirliğine Dair Sözleşme
 28. Küçüklerin Korunmasında Makamların Yetkisine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme
 29. Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Dair Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair Sözleşme
 30. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

 • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
 • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
 • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
 • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi