Evrensesl Periyodik İnceleme Danışma Toplantısı, 3-4 Aralık 2018, Ankara

03.12.2018 10:00

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi çerçevesinde 2008 yılında faaliyete başlayan Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM ) tüm BM ülkelerinin insan hakları alanındaki durumlarının diğer devletler tarafından sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla periyodik olarak gözden geçirilmesidir. EPİM kuralları gereğince, incelenen ülkenin bir önceki periyotta verilen tavsiyeleri ne derece yerine getirdiğine dair ulusal rapor hazırlaması beklenmektedir. Devlet raporuna ek olarak STK’lar da gölge rapor sunabilmektedirler.
Birlemiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bünyesinde Evrensel Periyodik İnceleme bakımından Türkiye’nin durum değerlendirmesi 2020 yılının Ocak ayında gerçekleşecektir. Bu değerlendirme öncesinde sivil toplum kuruluşları Haziran 2019 da kendi raporlarını, Türkiye’de resmi raporunu Eylül 2019’da sunacaktır.

Türkiye’nin ilk EPİM incelemesi 2010 yılında gerçekleşmişti. 2010 yılında verilen tavsiyeler ağırlıklı olarak, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden gelen raporlar üzerinden üretilmiştir. Bu dönemde STK katılımı çok etkin değildi. 2015 yılında gerçekleşen ikinci inceleme dönemine ise çocuk hakları örgütleri daha etkin katıldı ve sundukları raporda yer alan tavsiyelerin bir bölümü Türkiye’ye tavsiye olarak verildi.  Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı olarak yeni inceleme dönemine de etkin bir biçimde katılmayı ve bir gölge rapor sunulmasını planlamaktayız.

Bu bağlamda 3-4 Aralık 2018 tarihinde alanda raporlama ve izleme çalışmaları yapan STK’ların katılımıyla Ankara’da aşağıdaki konular odağında iki gün süren bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayda öncelikle 2015 yılında aşağıdaki başlıklar altında verilen tavsiyelerin ne derece uygulandığına dair bir çalışma yapıldı.

•    Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi Ulusal Eylem Planı,
•    Çocuğa Karşı Şiddetle Mücadele;
o    Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele
o    Cinsel İstismar
o    Çocuk Ticareti
•    Adalet Sistemi İçinde Çocuk.