Hakkımızda

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı

Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla kurulan işbirliği “Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı” olarak adlandırılmıştır. Ortaklık, aşağıda belirtilen sivil toplum kuruluşlarından oluşur.

Ortaklık Ağına katılmak için Ağı’n protokolünü ve mütabakat metnini okuyup imzalayarak aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz:

Protokol ve Mütabakat Metni

E-posta: bilgi@cocugasiddetionluyoruz.net

Ortaklık Ağı’nın amacı

Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir.

Ortaklık Ağı; çocuklara karşı şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmek üzere çalışır. Ağ; çalışmalarında çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır ve çalışmalarına yön verir.

Ortaklık Ağının faaliyetleri; bilginin ve eğitimin çocuk haklarını gerçekleştirmede güçlü bir araç olduğu inancına dayalı olarak planlanır. Bu nedenle bilginin en yaygın şekilde dağıtımını ve ulaşılabilir olmasını sağlayıcı çalışmalar yapılır. Ağ; yerel STÖler ile ulusal ve uluslararası STÖleri birbirine yaklaştırarak, yeni bilgi teknolojileri aracılığı ile bilgi dağılımını kolaylaştırarak, yönlendirme ve destek mekanizmaları kurarak STÖleri güçlendirir.

Ortaklığın Hedefleri

a) Türkiye’de çocuğa yönelik farklı şiddet türlerini görünür kılmak,

b) Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti izleme rolünü güçlendirmek üzere strateji ve yöntem geliştirmek ve uygulamak,

c) Çocuğun şiddet yoluyla uğradığı hak ihlalleri konusunda veri toplama ve değerlendime yoluyla savunu faaliyeti yapmak,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki politika, hizmet ve sorumluluklarını çocuk yararına değiştirme konusunda baskı grubu oluşturmak,

e) Çocuklarla veya çocuklar için çalışan sivil toplum kuruluşu, meslek örgütleri arasında etkin ortaklık kurmak ve bu konuda farkındalık yaratmak,

f) Bu ortaklığın sürdürülebilir kılınmasını sağlamak.

Faaliyet alanları

 1. Raporlama yapmak
 2. Bilgi paylaşımı için bir bilgi bankası güncel tutma
 3. Farkındalık ve bilgilendirme
 4. Eğitim ve kapasite geliştirme
 5. Veri toplama ve araştırma yapma
 6. Gösterge temelli izleme yapma
 7. Savunuculuk

Üyelik ve üyelerin hak ve sorumlulukları

a) Ortaklık Ağı üyelikleri üç kategoride olabilir. Her üç kategoride yer alan üyeler çocuklarla ve çocuklar için çalışan sivil toplum örgütleri, üniversiteler, meslek örgütleri ve ağlardır:

Tam Üyelik – Ortaklık Ağı’nın tam üyeleri çalışan kayıtlı ve tüzel kişiliği olan sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek örgütleridir. Tam üyelerin Genel Kurul ve Yürütme Kurulu’nda temsiliyet ve oy hakkı vardır. Tam üyeliğe başvurabilmek için başvurucu örgütün çocuğa karşı şiddet alanında en az bir yıl yukarıdaki ağ faaliyet alanları çerçevesinde çalışmasının olması gerekmektedir.

Tam üyelik statüsü, art arda 3 Genel Kurul’a katılınmadığı takdirde YK önerisi ve Genel Kurul kararı ile gözlemci üyelik statüsüne düşürülebilir.

Ağ Üyeliği (başka ilgili bir ağın Ortaklık Ağı’na katılımı) –  Başvurucu ağ, tüm üyelerinin olurunun bulunduğuna dair mutabakat metni ile Ortaklık Ağı’na üye olabilir. Genel Kurul’da oy hakkı yoktur. Yürütme Kurulu’na seçilemez.  Ağ üyeliğine başvurabilmek için başvurucu ağın çocuğa karşı şiddet alanında en az bir yıl yukarıdaki ağ faaliyet alanları çerçevesinde çalışmasının olması gerekmektedir.

Gözlemci Üyelik– Gözlemci üyeliğe başvurabilmek için başvurucu örgütün çocuğa karşı şiddet alanında çalışmasının olması gerekmektedir. Ayrıca, tam üyeliğe başvuru yapan örgütler YK değerlendirmesi sonunda tam üyelik koşullarını sağlayamayanlarla ilgili gözlemci üyelik önerisi ve statüsü önerilebilir. Gözlemci üyelerin Genel Kurul ve Yürütme Kurulu’nda temsiliyet ve oy hakkı yoktur.

Gözlemci üyelerin statüsü 6 ayda bir değerlendirilir.

b)  Her tam üyenin bir oy hakkı vardır.

c) Yeni üye başvurusu imzalı Protokol ve sonunda bulunan Mutabakat Metni’ni Sekretarya’ya ulaştırılması ile yapılır.

Yeni üyelik başvuruları Sekretarya üzerinden Ortaklık Ağı Yürütme Kurulu’na ulaştırılır ve Yürüme Kurulu’nun üç üyesinden oluşmuş Üye Değerlendirme Kurulu’nun Protokolü, Mutabakat Metni’nde ve politika metinlerinde belirtilen ilkeler üzerinden değerlendirmesi sonucu başvurudan sonraki ilk Yürütme Kurulu toplantısında karara bağlanır.

Genel Kurul’a 3 ay kala yapılan üyelik başvuruları Genel Kurul’dan sonra değerlendirilir.

d) Ortaklık Ağı’na üye her örgütün Protokolde yer alan amaç ve ilkeler doğrultusunda hareket etmesi beklenir.

e) Üye Değerlendirme Kurulu’nun önerisi ve Yürütme Kurulu kararıyla Ortaklık Ağı’nın amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği gözlemlenen Ortaklık Ağı üyelerinin üyelikleri durdurulabilir. Bu karar üyeliği durdurulan üyenin katılımıyla/dinlenmesiyle ilk Genel Kurul’da karara bağlanır.

f) Yürütme Kuruluna yazılı olarak bildirilme suretiyle Ortaklık Ağı’ndan ayrılmak serbesttir.

Ortaklığın Organları ve Sorumluluklar

Ortaklık Ağı; aşağıda belirtilen sivil toplum kuruluşlarından oluşur. Organları; ağ üyesi kuruluşların temsilcilerinden oluşan Genel Kurul, Genel Kurul tarafından seçilen Yürütme Kurulu ve Sekretarya ile ihtiyaç temelinde oluşturulan alt birimlerden oluşur.

a) Genel Kurul: Ortaklık Ağı üyesi kuruluşların temsilcilerinden oluşur. İki yılda en az bir kez Yürütme Kurulu’nun çağrısıyla toplanır. Ortaklık Ağı bir sivil inisiyatiftir, toplantıya katılım üyelerin kendilerine, Ortaklık Ağı’na ve diğer ortaklara karşı sorumluluğunun gereğidir. Çalışmaların bu sebeple zora girmemesi için toplantı en az 5 farklı kuruluş temsilcisinin katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

 1. Genel Kurul 2 yıl süreyle görev yapacak 7 asil ve 7 yedek üyeli Yürütme Kurulunu seçer.
 2. Protokol’ü amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için Sekretarya’nın ve Yürütme Kurulu’nun hazırladığı Ortak Hareket ve Strateji Planı’nı görüşür ve karara bağlar.
 • Üyelik sonlandırılmasıyla ilgili önerileri görüşür ve karara bağlar.

b) Yürütme Kurulu: Genel Kurul üyeleri tarafından adaylar arasından seçilen yedi asil üyeden oluşur. Yürütme Kurulunun çalışma süresi 2 yıldır. Asil üyelerden ayrılan olması halinde seçim sırasına göre yedek üye asil üyenin görev süresini tamamlamak üzere göreve gelir. Yürütme Kurulu tarafından gerekirse alt birimler ve çalışma grupları oluşturulur.

1. Bir Yürütme Kurul üyesinin aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenir:

 • BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme, takip mekanizmaları, protokolleri, genel yorumları konusunda bilgi sahibi olması,
 • BM Çocuğa karşı Şiddet araştırması ve ÇKŞ ile ilgili genel bilgilere sahip olması,
 • Savunuculuk, anlaşmazlık/sorun çözme yönetimi bilgisi olması,
 • Ortaklık Ağı geçmişi, yönetişimi, protokol ve politikalarına dair bilgi sahibi olması,
 • Yürütme ve yönetim kurulu deneyimi ve bilgisi olması,
 • Temsil ettiği üye örgüt tarafından tam yetkilendirilmiş olması.

2. Yürütme Kurulu üyelerinin görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Yılda en az 4 kez yüzyüze ya da çevrimiçi (Internet üzerinden) Yürütme Kurulu toplantılarına katılmak,(Bir yıl içinde üç kez Yürütmek Kurulu toplantısına katılamayan üyenin Yürütme Kurulu üyeliği düşer, yerine sırasıyla ilk yedek üye davet edilir)
 • Ortaklık Ağı’nın iyi yönetişimini sağlamak ve çocukların şiddetten korunmasına yönelik Ortaklık Ağı uygulamalarında yönlendirici kararlar almak,
 • Üye Değerlendirme Kurulu oluşturmak ve üyeliğe kabul işlemlerini yürütmek,
 • Yürütme Kurulu toplantıları dışında karar alınması gerekli konularda danışma toplantı ya da görüşmeleri için vakit ayırmak,
 • Ağın toplumsal cinsiyet politikasının uygulanmasını izlemek için Sekretarya ile beraber çalışmak,
 • Ortaklık Ağı’nı yerel, ulusal ya da uluslararası toplantılarda ya da etkinliklerde temsil etmek,
 • Sekretarya ile yakın çalışarak Ortaklık Ağı’nın faaliyetlerinin doğru yönlendirilmesini sağlamak,
 • Sekretaryaya Ağ çalışmaları için fon bulma konusunda yardım etme
 • Ortaklık Ağı’nın çalışmalarını yönlendirici politika belgelerinin hazırlanması için Sekretarya ile yakın çalışmak,
 • Ağ çalışmalarına ve karar alma mekanizmalarına çocuk katılımının sağlanması için Sekretarya ile çalışmaktır.

c) Sekretarya:  Her Genel Kurul’da gönüllü olan iki derneğin gönüllülük beyanı üzerine, kapasitesinin değerlendirmesi yapılarak seçilir:

Sekretarya’nın görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Ortaklık Ağı’nın çocuğa karşı şiddetin önlenmesi kapsamında yürütülecek çalışmalarını, Yürütme Kurulu’nun bilgisi ve onayıyla, koordine etmek ve düzenli bilgi akışını sağlamak,
 • Üyelerin uzmanlık ve bilgi birikimlerini toplayıp çocuğa karşı şiddetin sonlandırılması ile ilgili tüm aktörlere/paydaşlara ulaştırmak,
 • Ortaklık Ağı’nın izleme sürecinde yaptığı tüm çalışmaların görünür kılınması ve düzenli bilgi akışının sağlanabilmesi amacıyla bir web sayfası tasarlanması ve yürütülmesini gerçekleştirmek,
 • Ortaklık Ağı’nın faaliyetlerini yürütebilmesi için fon bulmak,
 • Ortaklık Ağı’nı YK bilgisi dâhilinde yerel, ulusal ya da uluslararası toplantılarda ya da etkinliklerde temsil etmek,
 • Ağın toplumsal cinsiyet politikasının uygulanmasını izlemek,
 • Ağı için çocuk katılımı, çocuk koruma ve benzeri politikalarının hazırlanmasını organize etmek
 • Ağın yönetişimine çocukların katılımının sağlanması için çalışmalar yapmak,
 • Üyelerin üyelik kayıtlarını tutma ve saklamak,
 • Yürütme Kurulu ve Genel Kurul hazırlıklarını yapma ve toplantıların organizasyonunu sağlamaktır.

Ortak Çalışma İlkeleri

 • Ortaklık Ağı, konu ile ilgili çalışan ve bu protokole uygun çalışmayı kabul eden herkesin katılımına açıktır,
 • Ortaklık Ağı çalışmalarını BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de; yaşama ve gelişme hakkı, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi, çocuğun katılımının sağlanması ve ayrımcılık gözetmeme olarak düzenlenmiş dört şemsiye hakkın rehberliğinde yürütür,
 • Ortaklık Ağı çocuğa karşı şiddet ve şiddettin önlenmesi için sivil toplumun izleme rolünü belirlerken BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi 19. maddesi ve BM Çocuk Hakları Komitesi 8 ve 13. No.lu genel yorumu ile Birleşmiş Milletler Çocuğa Karşı Şiddet Raporunu ve BM Çocuğa Karşı Şiddet Özel Temsilcisinin tavsiyelerinireferans kabul eder,
 • Ortaklık Ağı, çocukların karar ve çalışmalara katılımını sağlamaya azami özen gösterir,
 • Üyeler, Ortaklık Ağı’nın ürettiği/yürüttüğü çalışmaların sorumlu bir katılımcısıdır, bu çalışmalara katılıma azami özeni gösterir,
 • Geliştirilecek stratejiler ve yöntemlerin aşağıdaki ilkelere uygunluğuna azami özen gösterilir,
  • Çok disiplinlilik
  • Toplumsal cinsiyete duyarlılık
  • Hak temellilik
  • Özel hayatın gizliliğine saygı
  • Engelli erişimine uygunluk
 • Ağ katılımcısı kuruluşlar temsilci seçiminde aşağıdaki ilkelere uygun hareket ederler,
  • Düzenli katılım sağlama
  • Çalışma planına uygunluk
  • Alınan kararlar ve yapılan çalışmaları üye örgütün temsilcisi aracılığı ile düzenli takip etme, haberdar olma
 • Ortaklık Ağı çalışmaları sırasında karşılaşılan somut hak ihlalleri ve tespit edilen korunma ihtiyacı ile ilgili olarak yasaların öngördüğü ihbar yükümlülüğü çerçevesinde hareket edilir,
 • Ortak çalışma ilkelerine bağlı kalarak yürüttüğü faaliyetler sırasında bir kuruluşun haksız bir engelleme ve müdahale ile karşılaşması halinde Yürütme Kurulu kararıyla Ortaklık Ağı bu durumla karşılaşan kuruluşun yanında olmayı ve destek olmayı ilke olarak kabul eder.

Üyeler arasında haberleşme : Ortaklık Ağı üyeleri arasında bilgi alış verişini sağlamak üzere web tabanlı bir haberleşme ağı ve web sitesi oluşturulur. Site, ortaklık dışındaki kişi ve kuruluşların da yararlanmasına açık biçimde tasarlanır.

Giderler: Ortaklık faaliyetlerinin giderleri mümkün olduğunda ortaklar tarfından karşılanır. Hazırlanacak çalışma planı doğrultusunda yürütülecek çalışmalarda ortaklar tarafından karşılanamayacak gideri gerektiren hallerin varlığı halinde, ulusal veya uluslararası işbirliği yapılabilecek kuruluşlar ve sponsorlardan yararlanılabilir. Bunun usul ve yöntemi hakkında karar Genel Kurulda alınır ve Yürütme Kurulunca alınan karara göre çalışma yürütülür.

Ortaklık Ağı’nın Logosu ve Kullanımı: Ortaklık Ağı’nın logosu ancak Yürütme Kurulu’nun kararıyla üyelerin çalışmalarında ya da üçüncü tüzel şahısların çalışmalarında kullanılabilir. Sekretarya bu konuda bilgilendirilir.

 

Haber ve Duyurular

Yayınlarımız

 • Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu Yayınlandı!
 • Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Performans Raporu Yayınlandı!
 • Türkiye’de Engelli Çocuklara Şiddet Bilgi Notu Yayınlandı!
 • Çocuk İşçiliğine Genel Bir Bakış ve Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Bilgi Notu Yayınlandı!

Twitter Üye Listesi